• baner CCMODE
Drukuj

Słownik podstawowych terminów stosowanych w standardzie CC

Super User. Opublikowano w Szybki start

  • CC (Wspólne Kryteria) (ang. CC (Common Criteria)
  • Komisja do spraw rozwoju Wspólnych Kryteriów (ang. CCDB (Common Criteria Development Board))
  • CCRA  (ang. CCRA (Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of IT Security)) – porozumienie w sprawie uznawania certyfikatów Common Criteria w dziedzinie bezpieczeństwa IT.
  • Klasa (ang. class) – zbiór rodzin CC, które odnoszą się do jednej dziedziny.
  • Zarządzanie konfiguracją (ang. CM (Configuration Management)– reguły stosowania technicznych i administracyjnych wytycznych i nadzoru dla: zidentyfikowania i dokumentowania funkcjonalnych i fizycznych parametrów elementów konfiguracji, kontroli zmian tych parametrów, zapisywania i raportowania zmian statusu przetwarzania i implementacji oraz weryfikacji zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami.
  • Dokumentacja CM (ang. CM documentation) – cała dokumentacja CM, w tym wyjście CM, lista CM (lista konfiguracji), system ewidencji CM, plan CM oraz dokumentacja użytkowania CM.
  • Spójny, zrozumiały (ang. coherent) – logicznie uporządkowany i posiadający wyraźne znaczenie. Dla dokumentacji odnosi się to zarówno do samego tekstu, jak również struktury dokumentu, tzn. musi on być zrozumiały przez jego grupę docelową.
  • Spójność modułu (ang. cohesion) – sposób oraz stopień, w jakim zadania wykonywane przez pojedynczy moduł oprogramowania są powiązane z innymi zadaniami. Wyróżnia się następujące typy spójności: przypadkową, komunikacyjną, funkcjonalną, logiczną, sekwencyjną oraz tymczasową.
  • Spójność przypadkowa modułu (ang. coincidental cohesion) – określa niepowiązane lub słabo powiązane zadania wykonywane przez moduł.
  • Wzajemne sprzężenie (ang. common coupling) – związek pomiędzy modułami, które współdzielą wspólny obszar danych lub wspólne zasoby systemowe.

O nas

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

emag-logo

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-805,
e-mail: ccmode@ibemag.pl

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla