Drukuj

Słownik podstawowych terminów stosowanych w standardzie CC

Super User. Opublikowano w Szybki start

 

Pojęcia związane ze standardem ISO/IEC 15408

 • Utrzymanie zaufania (ang. Assurance Continuity - AC)  – proces utrzymania zaufania dla certyfikowanego produktu lub lokalnego środowiska rozwojowego, który to proces realizowany jest przez instytucje certyfikujące po wystąpieniu zmian w podmiocie certyfikowanym.
 • Kryteria akceptacji (ang. acceptance criteria)  – kryteria stosowane podczas wykonywania procedury akceptacji (np. pomyślny przegląd dokumentów lub testy zakończone sukcesem w przypadku oprogramowania lub sprzętu).
 • Procedury akceptacji (ang. acceptance procedures) – procedury postępowania w celu zaakceptowania nowoutworzonych lub zmodyfikowanych pozycji konfiguracji w ramach TOE lub przeniesienia ich do następnego etapu w cyklu życia.
 • Administrator (ang. administrator) – jednostka posiadająca poziom uprawnień zgodny ze wszystkimi politykami zaimplementowanymi przez TSF.
 • Działania niepożądane (ang. adverse actions) – działania wykonywane na zasobach przez agentów zagrożeń.
 • Noty aplikacyjne (ang. application notes)  – dodatkowe uwagi na temat stosowania danego składnika.
 • Zasoby (ang. assets) – aktywa mające określoną wartość dla właściciela.
 • Przypisanie (ang. assignment)  – operacja wykonywana na elementach SFR oraz SAR, polegająca na przypisaniu przez autora ST/PP określonej wartości lub tekstu zgodnie z opisem parametru.
 • Założenie (ang.  assumption)  – jedno z trzech rodzajów aspektów definicji problemu bezpieczeństwa (SPD); założenia dotyczą tylko środowiska operacyjnego TOE i mają zapewnić poprawność wykonywania przez TOE swoich funkcji zabezpieczających; założenia mogą być nakładane na aspekty fizyczne, osobowe i połączeniowe środowiska operacyjnego.
 • Uzasadnione zaufanie (ang.  assurance)  – pewność, że TOE spełnia wymagania funkcjonalne zabezpieczeń (SFR).
 • Siła ataku (ang.  attack potential)  – środki i ich siła stosowane w trakcie ataku na zasoby TOE (doświadczenie, motywacja i narzędzia agenta zagrożenia).

 • Wzbogacony (ang.  augmented)  – termin stosuje się w przypadku, gdy dany pakiet wymagań bezpieczeństwa powiększono w ST/PP o nowy komponent lub przynajmniej jeden z komponentów podmieniono na komponent o wyższym rygoryzmie.
 • Dane uwierzytelniające (ang.  authentication data)  – informacje wykorzystywane do weryfikacji tożsamości użytkownika.
 • Upoważniony użytkownik (ang.  authorized user)  – użytkownik TOE, który może wykonywać operacje zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi (SFR).
 • Składnik podstawowy, część podstawowa (ang. base component)  – jednostka / podmiot złożonego TOE, która sama była poddawana ocenie, dostarczająca usługi i zasoby składnikom zależnym.
 • Sprzężenie wywołań (ang.  call coupling)  – dwa moduły są sprzężone wywołaniami, jeśli ściśle komunikują się za pomocą swoich udokumentowanych wywołań funkcji; przykładami sprzęgania wywołań są: dane, znacznik, sterowanie.
 • Sprzężenie wywołań (sterowanie) (ang.  call coupling (control))  – związek pomiędzy dwoma modułami, w którym jeden moduł przekazuje informację do drugiego wpływając na jego wewnętrzną logikę.
 • Sprzężenie wywołań (dane) (ang.  call coupling (data))  – związek pomiędzy modułami komunikującymi się bezpośrednio poprzez wywoływanie parametrów reprezentujących pojedyncze elementy danych.
 • Sprzężenie wywołań (znacznik) (ang.  call coupling (stamp))  – związek pomiędzy dwoma modułami poprzez wywoływanie parametrów składających się z wielu pól lub mających ważną strukturę wewnętrzną.
 • Drzewo wywołań (ang. call tree)  – przedstawia w postaci schematu wszystkie moduły w systemie wraz z wywołaniami pomiędzy modułami.
 • Pakiet uzasadnionego zaufania dla złożonych TOE (ang. CAP (Composed Assurance Package))– pakiet uzasadnionego zaufania, składający się z wymagań SAR (głównie z klasy ACO). Skala CAP jest trzystopniowa: CAP–A, CAP–B, CAP–C. Skład pakietów jest opisany w CC Part 3.

 • CC (Wspólne Kryteria) (ang. CC (Common Criteria)
 • Komisja do spraw rozwoju Wspólnych Kryteriów (ang. CCDB (Common Criteria Development Board))
 • CCRA  (ang. CCRA (Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of IT Security)) – porozumienie w sprawie uznawania certyfikatów Common Criteria w dziedzinie bezpieczeństwa IT.
 • Klasa (ang. class) – zbiór rodzin CC, które odnoszą się do jednej dziedziny.
 • Zarządzanie konfiguracją (ang. CM (Configuration Management)– reguły stosowania technicznych i administracyjnych wytycznych i nadzoru dla: zidentyfikowania i dokumentowania funkcjonalnych i fizycznych parametrów elementów konfiguracji, kontroli zmian tych parametrów, zapisywania i raportowania zmian statusu przetwarzania i implementacji oraz weryfikacji zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami.
 • Dokumentacja CM (ang. CM documentation) – cała dokumentacja CM, w tym wyjście CM, lista CM (lista konfiguracji), system ewidencji CM, plan CM oraz dokumentacja użytkowania CM.
 • Spójny, zrozumiały (ang. coherent) – logicznie uporządkowany i posiadający wyraźne znaczenie. Dla dokumentacji odnosi się to zarówno do samego tekstu, jak również struktury dokumentu, tzn. musi on być zrozumiały przez jego grupę docelową.
 • Spójność modułu (ang. cohesion) – sposób oraz stopień, w jakim zadania wykonywane przez pojedynczy moduł oprogramowania są powiązane z innymi zadaniami. Wyróżnia się następujące typy spójności: przypadkową, komunikacyjną, funkcjonalną, logiczną, sekwencyjną oraz tymczasową.
 • Spójność przypadkowa modułu (ang. coincidental cohesion) – określa niepowiązane lub słabo powiązane zadania wykonywane przez moduł.
 • Wzajemne sprzężenie (ang. common coupling) – związek pomiędzy modułami, które współdzielą wspólny obszar danych lub wspólne zasoby systemowe.

 • Spójność komunikacyjna modułu (ang. communicational cohesion) – moduł zawierający funkcje generujące wyjścia dla innych funkcji w ramach modułu.
 • Kompatybilne (składniki, części) (ang. compatible (components))  – własność składnika umożliwiająca dostarczenie usług wymaganych przez inne składniki, poprzez odpowiednie interfejsy każdego składnika, w spójnym środowisku operacyjnym.
 • Kompletne (ang. complete)  – oznacza, że wszystkie niezbędne części jednostki zostały dostarczone; pod względem dokumentacji, oznacza to, że wszystkie istotne informacje ujęte w dokumentacji są na takim poziomie szczegółowości, że dalsze wyjaśnienia nie są potrzebne na tym poziomie abstrakcji.
 • Złożoność oprogramowania  (ang. complexity)  – miara trudności analizy, testowania i utrzymywania oprogramowania.
 • Komponent  (ang. component)  – najmniejszy możliwy do wyboru zbiór elementów, na których mogą być oparte wymagania.
 • Składnik, część TOE  (ang. component TOE)  – pozytywnie oceniony TOE, stanowiący składnik innego, złożonego TOE.
 • Złożone środowisko lokalne  (ang. composed site)  – wynik procesu łączenia; jest to połączenie co najmniej jednego certyfikowanego środowiska lokalnego z innym certyfikowanym środowiskiem lokalnym lub takim, którego nie wszystkie komponenty z klasy ALC otrzymały certyfikat.
 • Złożone TOE  (ang. composed TOE)  – TOE złożone z kilku innych pozytywnie ocenionych TOE.
 • Element konfiguracji (ang. configuration item)  – obiekt zarządzany przez system CM w trakcie rozwoju TOE; może być częścią TOE, obiektem związanym (np. dokument niezbędny dla oceny lub narzędzie stosowane w trakcie rozwoju TOE).
 • Lista konfiguracji  (ang. configuration list)  – wyjściowe dokumenty zarządzania konfiguracją zawierające listę wszystkich elementów konfiguracji określonego produktu wraz z dokładną wersję każdego elementu.

 • Dowód zarządzania konfiguracją (ang. configuration management evidence)  – wszystko, co może być wykorzystane dla potwierdzenia zaufania do prawidłowo działającego systemu CM.
 • Wyniki zarządzania konfiguracją (ang. configuration management output)  – dane wyjściowe wyprodukowane lub narzucone przez system zarządzania konfiguracją; mogą to być dokumenty (np. wypełnione formularze, zapisy pracy systemu CM), jak również czynności (np. działania fizyczne zgodne z instrukcją zarządzania konfiguracją); przykładami takich wyników CM są listy konfiguracyjne i plany zarządzania konfiguracją.
 • Plan zarządzania konfiguracją (ang. configuration management plan)  – opis, w jaki sposób system zarządzania konfiguracją jest stosowany dla TOE; celem wydawania planu CM jest to, aby pracownicy wiedzieli dokładnie, jakie czynności mają realizować.
 • System zarządzania konfiguracją (ang. configuration management system)  – zestaw procedur i narzędzi (w tym ich dokumentacja) używany przez konstruktora do rozwijania i utrzymywania konfiguracji swoich produktów w ich cyklu życia; system CM może uwzględniać różne stopnie rygoryzmu i funkcjonalności; na wyższych poziomach systemy CM powinny być zautomatyzowane, powinny kontrolować usuwanie błędów oraz zmiany w projekcie, a także zapewniać różne mechanizmy śledzenia.
 • Zapisy z pracy systemu CM  (ang. configuration management system records)  – dokumentuje najważniejsze czynności systemu CM.
 • Narzędzia zarządzania konfiguracją (ang. configuration management tools)  – obsługiwane ręcznie lub zautomatyzowane narzędzia realizujące lub wspierające system CM.
 • Dokumentacja użytkowania CM  (ang. configuration management usage documentation)  – część systemu zarządzania konfiguracją, która opisuje, w jaki sposób system zarządzania konfiguracją jest zdefiniowany i stosowany przez jego użytkowników; na przykład, dokumentacja może obejmować: podręczniki, przepisy lub dokumentację narzędzi i procedur.
 • Potwierdzać (ang. confirm)  – stwierdzenie, że coś zostało poddane przeglądowi w sposób szczegółowy i wystarczający; określenie to jest stosowane tylko do działań oceniającego.
 • Zgodność (ang. conformance) 

 • Deklaracja zgodności (ang. conformance claim) 
 • Zdolność przyłączeniowa (ang. connectivity)  – cecha dotycząca połączeń, własność TOE umożliwiająca interakcję z zewnętrznymi podmiotami IT; dotyczy to również wymiany danych drogą przewodową lub drogą bezprzewodową, na każdą odległość w dowolnym środowisku lub konfiguracji.
 • Zgodny, spójny (ang. consistent)  – związek pomiędzy dwoma lub więcej jednostkami, między którymi nie ma oczywistych sprzeczności.
 • Sprzężenie poprzez zawartość (ang. content coupling) – związek pomiędzy modułami, w którym jeden używa bezpośrednich odnośników do zawartości drugiego (np. modyfikując jego kod lub odnosząc się do jego wewnętrznych etykiet).
 • Przeciwdziałać (ang. counter)  – przeciwdziałanie wobec ataku, w taki sposób, że wpływ zagrożenia jest zmniejszony, ale niekoniecznie wyeliminowany.
 • Środki zaradcze, zabezpieczenia (ang. countermeasures) 
 • Sprzężenie (ang. coupling)  – sposób i stopień wzajemnych zależności pomiędzy modułami oprogramowania; typy sprzężeń: sprzężenia poprzez wywołanie, sprzężenie wzajemne, sprzężenie poprzez zawartość.
 • Ukryty kanał (ang. covert channel)  – wymuszony, nielegalny kanał komunikatów sterujących, który pozwala użytkownikowi na naruszenie wielopoziomowej polityki separacji i wymagań nieobserwowalności TOE.
 • Uznaniowa kontrola dostępu (ang. DAC (Discretionary Access Control))  – dostęp jest ograniczany na podstawie tożsamości użytkownika/procesu oraz grup, do których on należy; użytkownik posiadający określone prawa dostępu do obiektów może nadawać je innym użytkownikom; DAC pozwala użytkownikowi na całkowite ustalenie uprawnień dostępu do własnych zasobów.
 • Dostawa (ang. delivery)  – przekazywanie gotowego TOE ze środowiska produkcyjnego w ręce klienta; dostawa jest działaniem w cyklu życia produktu, które może obejmować pakowanie i magazynowanie w środowisku rozwojowym, ale nie obejmuje transportu niedokończonych TOE lub ich części pomiędzy konstruktorami lub różnymi środowiskami rozwojowymi.

 • Zgodność wykazywana (ang. demonstrable conformance)  – związek pomiędzy ST i PP, gdzie ST zawiera rozwiązanie ogólnego problemu bezpieczeństwa w PP; PP i ST mogą zawierać zupełnie różne stwierdzenia, które odnoszą się do różnych elementów, używają różnych pojęć itp.; zgodność wykazywana może odnosić się również do typu TOE, jeżeli kilka podobnych PP już istnieje, dzięki czemu autor ST deklaruje zgodność z tymi PP oszczędzając w ten sposób pracę i czas.
 • Wykazać (ang. demonstrate)  – poprzez wnioski zdobyte na drodze analizy; wykazanie jest mniej rygorystyczne niż „dowód".
 • Zależność (ang. dependency (CC components))  – relacja między komponentami taka, że jeśli komponent posiadający zależności znajduje się w PP, ST lub pakiecie, to komponenty zależne od niego również muszą się tam znaleźć.
 • Składnik zależny, część zależna (ang. dependent component (part of composed TOE))  – jednostka / podmiot złożonego TOE, która sama była poddawana ocenie; część zależna wykorzystuje usługi dostarczane przez część podstawową.
 • Opisać (ang. describe)  – zapewnić konkretne dane (opis) czegoś (np. podmiotu, zasobu).
 • Określić (ang. determine)  – potwierdzenie danego wniosku w oparciu o niezależną analizę; użycie tego terminu oznacza prawdziwie niezależne analizy, zwykle w przypadku braku wcześniej przeprowadzonych analiz; porównując z terminami „confirm – potwierdzić" lub „verify – sprawdzać", można wywnioskować, że analizy zostały już przeprowadzone i muszą zostać poddane przeglądowi.
 • Konstruktor (ang. developer)  – instytucja odpowiedzialna za rozwój TOE.
 • Rozwój, konstruowanie (ang. development)  – faza cyklu życia produktu, która prowadzi do powstania gotowego produktu (TOE), jak również do jego reprezentacji implementacji.
 • Środowisko rozwojowe (ang. development environment) – środowisko, w którym opracowywany jest TOE.
 • Narzędzia rozwoju (ang. development tools) – narzędzia (łącznie z oprogramowaniem do badań, jeżeli dotyczy) wspierające rozwój i produkcję TOE; na przykład dla oprogramowania (software TOE) są to narzędzia programistyczne. 

 • Separacja domeny (ang. domain separation) – właściwość architektury zabezpieczeń, za pomocą której TSF definiuje osobne obszary bezpieczeństwa dla każdego użytkownika i TSF, zapewniając jednocześnie, że żaden proces użytkownika nie wpływa na zawartość obszaru zabezpieczeń innego użytkownika lub TSF.
 • Poziom uzasadnionego zaufania (wg PKN); poziom wiarygodności oceny (ang. EAL (Evaluation Assurance Level)) – zbiór wymagań uzasadniających zaufanie; skala EAL jest siedmiostopniowa: EAL1 – EAL7; skład pakietów odpowiadających poziomom uzasadnionego zaufania (EAL) jest podany w CC Part 3.
 • Element (ang. element) – składnik komponentu; niepodzielne stwierdzenie o potrzebach bezpieczeństwa.
 • Zidentyfikowane potencjalne podatności (ang. encountered potential vulnerabilities) – potencjalne słabości w TOE zidentyfikowane przez oceniającego podczas wykonywania działań związanych z oceną, a które mogłyby być wykorzystane do naruszenia SFR.
 • Egzekwowane (ang. enforced) – przepis, prawo lub czynność wprowadzona lub wymuszona do wykonywania.
 • Zapewniać (ang. ensure) – gwarantuje silny związek przyczynowy między akcją i jej skutkiem; gdy termin ten jest poprzedzony słowem „help – pomoc", oznacza to, że na podstawie pojedynczej akcji skutek nie jest do końca pewny.
 • Ocena (ang. evaluation) – ocena PP, ST lub TOE, wg określonych kryteriów.
 • Organ nadzorujący oceny (ang. evaluation authority) – instytucja odpowiedzialna za wdrożenie CC w ramach danego schematu (systemu) prowadzenia ocen; wyznacza standardy i nadzoruje jakość ocen prowadzonych przez inne instytucje w ramach danego schematu.
 • Schemat (system) oceny (ang. evaluation scheme) – administracyjna i prawna struktura, w ramach której standard CC jest wdrażany przez organ nadzorujący oceny w konkretnym środowisku (kraju).
 • Oceniający (ang. evaluator)

 • Materiał dowodowy pokrycia (ang. evidence of coverage)
 • Wyczerpujący (ang. exhaustive) – cecha metodycznego podejścia do przeprowadzenia analiz lub czynności zgodnych z jednoznacznym planem; jest to związane z terminem „systematic – systematyczny", ale jest znacznie silniejsze, ponieważ wskazuje, że nie tylko metodyczne podejście zostało podjęte w celu przeprowadzenia badań lub czynności zgodnych z jednoznacznym planem, ale że ten plan jest wystarczający, aby zapewnić, że wszystkie możliwe warianty postępowania zostały uwzględnione i przećwiczone.
 • Wyjaśniać (ang. explain) – argumentacja wyjaśniająca powody obrania danego kierunku działania; termin ten różni się od „describe – opisać" oraz „demonstrate – wykazać"; jego intencją jest odpowiedź na pytanie „dlaczego?" dany kierunek działania został wybrany, ale już niekoniecznie musi uzasadniać, że jest on optymalny.
 • Możliwa do wykorzystania podatność (ang. exploitable vulnerability) – słabość TOE, która może być wykorzystana do przełamania funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa (SFR) w środowisku operacyjnym TOE.
 • Rozszerzony (ang. extended) – termin stosuje się w przypadku, gdy lista komponentów w ST/PP została rozszerzona o przynajmniej jeden komponent dodatkowy spoza CC.
 • Rozszerzenie (ang. extension) – dodanie do ST lub PP wymagań funkcjonalnych nie zawartych w CC Part 2 lub wymagań uzasadniających zaufanie nie zawartych w CC Part 3.
 • Jednostka zewnętrzna (ang. external entity) – jakikolwiek podmiot, produkt lub system teleinformatyczny znajdujący się poza granicami TOE i współdziałający z nim.
 • Rodzina (ang. family) – zbiór komponentów posiadających podobny cel, ale różniących się rygoryzmem.
 • Usuwanie usterek / błędów (ang. flaw remediation) 
 • Formalny (ang. formal) – wyrażony w języku o ograniczonej składni ze zdefiniowaną semantyką opartą na ogólnie przyjętych pojęciach matematycznych.

 • Spójność funkcjonalna (ang. functional cohesion) – własność funkcjonalna modułu, który wykonuje działania związane tylko z jednym celem.
 • Interfejs funkcjonalny  (ang. functional interface) – zewnętrzny interfejs zapewniający użytkownikowi dostęp do funkcjonalności TOE, który nie jest bezpośrednio zaangażowany w egzekwowanie wymagań funkcjonalnych (SFR); dla złożonego TOE są to interfejsy dostarczone przez składnik podstawowy, które są wymagane przez składnik zależny dla wsparcia działań w złożonym TOE.
 • Dokumentacja, podręczniki (ang. guidance documentation) – dokumentacja, która opisuje dostarczanie, przygotowanie do działania, obsługę, zarządzanie lub korzystanie z TOE.
 • IC (układ scalony) (ang. IC (Integrated Circuit)) 
 • Tożsamość (ang. identity) – przedstawienie jednoznacznej identyfikacji jednostek / podmiotów (np. użytkownik, proces lub dysk) w ramach TOE; przykładem takiej reprezentacji identyfikacji jest ciąg znaków; dla użytkownika może to być pełna lub skrócona nazwa albo unikalny pseudonim.
 • Reprezentacja implementacji (ang. implementation representation) – kod źródłowy lub schemat konstrukcyjny, na podstawie którego powstał produkt gotowy (np. ostateczny kod źródłowy tuż przed kompilacją lub rysunek płytki drukowalnej).
 • Nieformalny (ang. informal) – wyrażony w języku naturalnym.
 • Instalacja (ang. installation) – procedury wykonywane przez użytkownika w celu wdrożenia TOE w jego środowisku operacyjnym i wprowadzenia go w stan działania; ta operacja jest wykonywana zazwyczaj tylko raz, po otrzymaniu i zatwierdzeniu TOE; oczekuje się, że TOE jest skonfigurowane wg opisu w ST; jeśli TOE wymaga wstępnego rozruchu, którego nie trzeba powtarzać regularnie, proces ten należy klasyfikować jako instalację.
 • Integracja (ang. integration) – opisuje ponowne wykorzystanie materiału dowodowego klasy ALC (ocenionego podczas site certification) w trakcie oceny produktu, procedura pokazuje jak zintegrować wyniki certyfikacji środowiska w zadaniu zabezpieczeń TOE.
 • Interakcja (ang. interaction) – ogólne działania oparte na komunikacji pomiędzy modułami.

 • Interfejs (ang. interface) – sposób interakcji z komponentem, podsystemem lub modułem.
 • Wewnętrzny kanał łączności (ang. internal communication channel) – kanał komunikacji między rozdzielonymi częściami TOE.
 • Transfer wewnętrzny TOE (ang. internal TOE transfer) – przekazywanie danych pomiędzy odseparowanymi częściami TOE.
 • Wewnętrznie spójny, zgodny (ang. internally consistent) – bez wyraźnej sprzeczności między różnymi aspektami podmiotów/jednostek; pod względem dokumentacji oznacza to, że nie może być w niej stwierdzeń sprzecznych między sobą.
 • IOCTL (sterowanie wejścia lub wyjścia) (ang. IOCTL (Input Output Control)) 
 • Iteracja (ang. iteration) – wielokrotne użycie tego samego komponentu w celu wyrażenia odmiennych wymagań.
 • Uzasadnienie (ang. justification) – analiza dojścia do wniosku; „uzasadnienie" jest bardziej rygorystyczne niż „demonstration – wykazanie"; termin ten oznacza, że należy bardzo starannie i dokładnie wyjaśnić każdy krok w postaci logicznego argumentu.
 • Warstwowanie (ang. layering) – technika projektowania, w której oddzielne grupy modułów (warstwy) są hierarchicznie zorganizowane i mają rozdzielone obowiązki w taki sposób, że jedna warstwa zależy tylko od warstwy znajdującej się niżej w hierarchii usług oraz świadczy swoje usługi tylko dla warstw wyższych.
 • Cykl życia  (ang. life cycle) – kolejne fazy istnienia obiektu (np. produktu lub systemu) w czasie.
 • Definicja cyklu życia (ang. life cycle definition) – definicja modelu cyklu życia.

 • Model cyklu życia (ang. life cycle model) – opis etapów życia TOE oraz powiązań między nimi, które są objęte systemem CM; opisuje kolejność poszczególnych etapów.
 • Spójność logiczna (proceduralna) (ang. logical (procedural) cohesion) – zdefiniowany moduł wykonuje podobne operacje na tych samych strukturach danych.
 • Zakres logiczny środowiska lokalnego (ang. logical site scope) – przeznaczenie (funkcjonalność) środowiska lokalnego w odniesieniu do cyklu życia produktu.
 • Obowiązkowa kontrola dostępu (ang. MAC (Mandatory Access Controls)) – użytkownik (podmiot) nie ma wpływu na działanie mechanizmów kontroli dostępu; w MAC polityka bezpieczeństwa jest centralnie zarządzana przez administratora bezpieczeństwa.
 • Minimalne wymagania SAR (ang. minimum SAR(s)) – minimalne wymagania na uzasadnione zaufanie z klasy ALC dla środowiska lokalnego (ALC_DVS.1, ALC_CMC.3, ALC_CMS.1).
 • Dekompozycja modułowa (ang. modular decomposition) – proces dzielenia systemu na części (podsystemy, moduły) w celu ułatwienia projektowania, rozwoju i oceny.
 • Ataki bazujące na monitorowaniu (ang. monitoring attacks) – kategoria metod ataku, która obejmuje techniki biernej analizy mające na celu ujawnienie poufnych wewnętrznych danych TOE podczas działania TOE w sposób zgodny z jego dokumentacją.
 • Wzajemnie wspierające się (ang. mutually supportive) – grupa podmiotów, których właściwości nie są ze sobą sprzeczne; podmioty z tej grupy mogą wspierać się nawzajem w wykonywaniu swoich zadań; jest do dość ogólne określenie, tzn. nie jest konieczne stwierdzenie, że każdy z podmiotów bezpośrednio wspiera inne podmioty w tej grupie.
 • Brak możliwości obejścia TSF (ang. non-bypassability (of the TSF)) – własność architektury zabezpieczeń, zgodnie z którą wszystkie działania związane z SFR wykonywane są za pośrednictwem TSF.
 • Niecertyfikowane części ALC (ang. non-certified ALC portion) – poszczególne aspekty z klasy ALC, które nie są ujęte w procedurze site certification, ale są wymagane dla środowiska rozwojowego TOE; są one wprowadzane poprzez procedurę łączenia (splicing).

 • Obiekt (ang. object) – jednostka pasywna / zasób TOE, która zawiera lub otrzymuje informację przetwarzaną przez podmioty (jednostki aktywne).
 • Operacja (klasa AGD) (ang. operation (AGD class)) – faza użytkowania TOE w tym „zwykłego użytkowania", administrowania i utrzymania TOE po jego dostarczeniu i przygotowaniu do działania.
 • Operacje (na komponencie CC) (ang. operation (on a component of the CC)) – modyfikacja lub powtórzenie komponentu; dozwolone są cztery operacje: przypisanie, iteracja, uszczegółowienie i selekcja.
 • Operacje (na obiekcie) (ang. operation (on an object)) – szczególny rodzaj działania wykonywanego przez podmiot na obiekcie.
 • Środowisko operacyjne (ang. operational environment) – środowisko, w którym pracuje (jest używany) TOE.
 • Podręcznik użytkownika (ang. operational user guidance) 
 • Opcjonalne wymagania SAR (ang. optional SAR(s)) – opcjonalne wymagania na uzasadnione zaufanie z klasy ALC dla środowiska lokalnego, które opisują cechy i cele środowiska lokalnego; są to wymagania, które nie należą do grupy minimalnych wymagań SAR.
 • Polityka bezpieczeństwa instytucji (ang. OSP (Organizational Security Policy)) – zbiór zasad bezpieczeństwa, procedur lub wytycznych danej instytucji ; polityki mogą odnosić się do konkretnego środowiska operacyjnego.
 • Pakiet (ang. package) – nazwany zbiór wymagań funkcjonalnych (SFR) lub uzasadniających zaufanie (SAR); przykładem pakietu jest EAL 3.
 • Zakres fizyczny środowiska lokalnego (ang. physical site scope) – jedna lub więcej fizycznych lokalizacji środowiska lokalnego.

 • PKI (Infrastruktura Klucza Publicznego) (ang. PKI (Public Key Infrastructure)) – jest to szeroko pojęty kryptosystem, w skład którego wchodzą urzędy certyfikacyjne (CA), urzędy rejestracyjne (RA), subskrybenci certyfikatów (użytkownicy), oprogramowanie i sprzęt.
 • Inżynieria zabezpieczeń (ang. positive security engineering) – działalność polegająca na projektowaniu, konstruowaniu, modyfikowaniu i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla zabezpieczeń.
 • Potencjalna podatność (ang. potential vulnerability) – przypuszczalna niepotwierdzona podatność TOE.
 • PP (profil zabezpieczeń) (ang. PP (Protection Profile)) – niezależny od implementacji zbiór wymagań na zabezpieczenia dla pewnej kategorii TOE; np. PP dla systemu operacyjnego albo bazy danych.
 • Przygotowanie (ang. preparation) – działanie wykonywane w fazie cyklu życia produktu, w tym akceptacja przez klienta dostarczonego TOE oraz instalacja TOE, która może obejmować uruchamianie, inicjalizację, rozruch i przygotowanie TOE do stanu gotowości do działania.
 • Instrukcje instalacji (ang. preparative procedures) 
 • Produkcja (ang. production) – faza produkcji (w modelu cyklu życia) występująca po fazie rozwoju; polega na przekształceniu reprezentacji implementacji do implementacji TOE, to znaczy do stanu gotowości TOE do dostawy dla klienta; faza ta może obejmować wytwarzanie komponentów, integrację, transport wewnętrzny, magazynowanie i etykietowanie TOE.
 • Udowodnić (ang. prove) – wykazać poprzez formalną analizę (w sensie matematycznym); zazwyczaj „udowodnić" (ang. prove) jest stosowane, gdy istnieje potrzeba, aby pokazać zgodność między dwiema reprezentacjami TSF na wysokim poziomie rygoryzmu.
 • Uzasadnienie (ang. rationale) 
 • Uszczegółowienie (ang. refinement) – dodanie szczegółów do opisu komponentów, a także generyków (opisujących elementarne własności bądź zachowania dotyczące bezpieczeństwa).

 • Podatności szczątkowe (ang. residual vulnerability) – podatności, które nie mogą być wykorzystywane w środowisku operacyjnym TOE podczas ataku, ale mogą być wykorzystane do przełamania funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa (SFR) przez atakującego z wysokim potencjałem ataku, wyższym niż zakładany dla środowiska operacyjnego TOE.
 • Rygorystyczna analiza pokrycia (ang. rigorous analysis of coverage) 
 • Rola (ang. role) – predefiniowany zestaw reguł określający możliwe interakcje pomiędzy użytkownikiem a TOE.
 • RPC (zdalne wywołanie procedury) (ang. RPC (Remote Procedure Call)) 
 • Wymagania SAR (ang. SAR (Security Assurance Requirement)) – komponenty SAR, wymagania na uzasadnione zaufanie do zabezpieczeń.
 • Tajne informacje (ang. secret) – mogą być udostępnione tylko upoważnionym użytkownikom lub funkcjom zabezpieczającym (TSF) w celu wymuszenia realizacji konkretnej polityki funkcji zabezpieczającej (SFP).
 • Bezpieczny stan (ang. secure state) – stan, w którym dane funkcji zabezpieczających (TSF) są zgodne, a funkcje TSF kontynuują prawidłowe egzekwowanie wymagań funkcjonalnych SFR.
 • Atrybut zabezpieczeń (ang. security attribute) – cecha podmiotów, użytkowników (w tym zewnętrznych produktów IT), obiektów, informacji, sesji lub środków, które są używane przy definiowaniu wymagań funkcjonalnych SFR i których wartości są wykorzystywane przy egzekwowaniu wymagań funkcjonalnych SFR.
 • Domena, obszar, dziedzina bezpieczeństwa (ang. security domain) – zbiór zasobów, do których aktywna jednostka ma uprawnienia dostępu.
 • Cel zabezpieczeń (ang. security objective) – oświadczenie o zamiarze przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom, lub wymuszenia określonej polityki bezpieczeństwa instytucji lub podtrzymania założenia.

 • Model polityki bezpieczeństwa (ang. security policy model) 
 • Problem bezpieczeństwa (ang. security problem) – oświadczenie, które określa charakter i zakres bezpieczeństwa w odniesieniu do TOE; może to być kombinacja zagrożeń, polityk bezpieczeństwa instytucji i założeń.
 • Wymaganie bezpieczeństwa (ang. security requirement) – wymaganie, określone w ustandaryzowanym języku, przyczyniające się do osiągnięcia celów zabezpieczeń dla TOE.
 • Półformalny (ang. semiformal) – wyrażony za pomocą języka o ograniczonej składni i ze zdefiniowaną semantyką.
 • Spójność sekwencyjna (ang. sequential cohesion) – moduł zawierający funkcje, w których każde wyjście jest wejściem dla następnej funkcji w module.
 • Polityka funkcji zabezpieczających (ang. SFP (Security Function Policy)) – zbiór zasad opisujących konkretne zachowania bezpieczeństwa narzucone przez funkcje TSF i wyrażone poprzez zbiór wymagań funkcjonalnych SFR.
 • Wymagania SFR (ang. SFR (Security Functional Requirement)) – komponenty SFR, wymagania funkcjonalne zabezpieczeń, wymagania na funkcjonalność zabezpieczeń.
 • SFR wymuszające (ang. SFR-enforcing) – określenie na to, że moduł, interfejs, podsystem wymaga zastosowania (uruchomienia) funkcji bezpieczeństwa.
 • SFR niepowiązane (ang. SFR-non-interfering) – wymagania SFR, które nie są powiązane z działaniem funkcji zabezpieczającej.
 • SFR wspomagające (ang. SFR-supporting) – wymagania SFR wspomagające działanie funkcji zabezpieczających.

 • Lokalne środowisko rozwojowe, środowisko lokalne (ang. site) – część lub całość istniejącego lub przewidywanego środowiska rozwojowego TOE; środowisko lokalne może mieć jedną lokalizację geograficzną, być jej częścią lub składać się z wielu lokalizacji; środowisko lokalne może składać się z jednej jednostki organizacyjnej, być jej częścią lub składać się z wielu jednostek organizacyjnych.
 • Certyfikat środowiska lokalnego (ang. site certificate) – certyfikat zgodny z Common Criteria przyznawany środowisku lokalnemu, które spełnia określone wymagania z klasy ALC (minimalne i opcjonalne wymagania SAR).
 • Utrzymanie certyfikowanego środowiska lokalnego (ang. site-certification-maintenance) – utrzymanie środków wymaganych przez komponenty klasy ALC w środowisku rozwojowym (ciągły monitoring oraz przegląd działań); oznacza to, że ciągłość utrzymania (ang. maintenance) może zwiększyć zaufanie co do zdolności środowisk lokalnych konstruktorów produktów w zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa; obejmuje ona definicje drugiego poziomu procedur razem z kontrolą środków bezpieczeństwa i w razie potrzeby dostosowanie ich do nowych okoliczności.
 • Inżynieria oprogramowania (ang. software engineering) – stosowanie systematycznego, zdyscyplinowanego i wymiernego podejścia do rozwoju i utrzymania oprogramowania; tzn. stosowanie zasad inżynierii w oprogramowaniu.
 • SPD, definicja problemu bezpieczeństwa (ang. SPD (Security Problem Definition)) - pkt 3. ST i PP, zawierający opis problemu bezpieczeństwa (patrz „security problem").
 • Sprecyzować (ang. specify) – dostarczyć szczegółowych informacji na temat jednostki/podmiotu w sposób dokładny i precyzyjny.
 • Łączenie (ang. splicing) – proces łączenia przynajmniej jednego certyfikowanego środowiska lokalnego z innym certyfikowanym środowiskiem lokalnym lub takim, którego nie wszystkie komponenty z klasy ALC otrzymały certyfikat; wynikiem tego procesu jest złożone środowisko lokalne, które może zostać poddane certyfikacji lub być wykorzystane (bez certyfikacji) jako środowisko rozwojowe podczas oceny TOE.
 • ST (zadanie zabezpieczeń) (ang. ST (Security Target)) – zależny od implementacji zestaw potrzeb w zakresie bezpieczeństwa dla konkretnych, zidentyfikowanych przedmiotów oceny (TOE).
 • Ocena ST (ang. ST evaluation) – ocena zadania zabezpieczeń według określonych kryteriów.
 • Ścisła zgodność  (ang. strict conformance) – hierarchiczna relacja między PP a ST oznaczająca, że wszystkie wymagania z PP znajdują się także w ST; relację tę można z grubsza opisać jako „ST zawiera wszystkie deklaracje, które są w PP, ale może zawierać coś więcej"; ścisła zgodność powinna być wykorzystywana dla rygorystycznych wymagań, których należy przestrzegać w jeden, określony sposób.

 • Podmiot (ang. subject) – aktywna jednostka (podmiot w TOE), która wykonuje operacje na obiektach (jednostkach pasywnych).
 • Spójność czasowa (ang. temporal cohesion) – charakterystyka modułu zawierającego funkcje, które muszą być wykonane mniej więcej w tym samym czasie.
 • Zagrożenie (ang. threat) 
 • Agent zagrożeń (ang. threat agent) – podmiot, który może niekorzystnie oddziaływać na zasoby.
 • TOE (przedmiot oceny) (ang. TOE (Target of Evaluation)) – zestaw oprogramowania, oprogramowania układowego lub sprzętu wraz z dokumentacją.
 • Ocena TOE (ang. TOE evaluation) – oceny TOE wg określonych kryteriów.
 • Zasoby TOE (ang. TOE resources) – wszystko co jest wykorzystywane lub zużywane przez TOE.
 • Śledzić (ang. trace) – wykonywanie nieformalnych analiz zgodności pomiędzy dwoma jednostkami / podmiotami na minimalnym poziomie rygoryzmu.
 • Odwzorowanie, przypisanie (ang. tracing) – relacje łączące zagrożenia, polityki OSP i założenia z celami zabezpieczeń oraz cele zabezpieczeń dla TOE z komponentami SFR.
 • Wysyłanie danych poza TOE (ang. transfers outside of the TOE) – przesyłanie danych do jednostek / podmiotów nie będących pod kontrolą funkcji zabezpieczających (TSF).

 • Tłumaczenie / przekład (ang. translation) – przedstawia proces opisywania wymagań bezpieczeństwa w ustandaryzowanym języku, tzn. odwzorowania celów zabezpieczeń dla TOE na wymagania SFR; stosowanie tego terminu w kontekście CC nie jest dosłowne i nie oznacza, że każdy SFR wyrażony w ustandaryzowanym języku może być również przetłumaczony z powrotem do celów zabezpieczeń.
 • Zaufany kanał (ang. trusted channel) – kanał, za pomocą którego funkcje zabezpieczające (TSF) i inne zaufane produkty IT komunikują się przy zachowaniu niezbędnego poziomu zaufania.
 • Zaufany produkt IT (ang. trusted IT product) – produkt IT inny niż TOE, który ma swoje funkcjonalne wymagania do zabezpieczeń, administracyjnie skoordynowane z TOE, a które to wymagania są poprawne; przykładem zaufanego produktu IT jest wcześniej oceniony produkt.
 • Zaufana ścieżka (ang. trusted path) – ścieżka, za pomocą której użytkownik i TSF mogą komunikować się przy zachowaniu niezbędnego poziomu zaufania.
 • Funkcje zabezpieczające TOE (ang. TSF (TOE security functionality)) – połączenie funkcjonalności całego sprzętu, oprogramowania i oprogramowania układowego z TOE, prowadzące do prawidłowego egzekwowania wymagań funkcjonalnych (SFR).
 • Dane funkcji zabezpieczających (ang. TSF data) – dane dotyczące funkcjonowania TOE, od których zależy spełnienie wymagań funkcjonalnych (SFR).
 • Samoobrona TSF (ang. TSF self-protection) – własność architektury zabezpieczeń, zgodnie z którą TSF nie mogą zostać uszkodzone przez kod lub jednostki spoza TSF.
 • Interfejs funkcji zabezpieczającej (ang. TSFI (TSF interface)) – interfejs, za pomocą którego jednostki zewnętrzne (lub podmioty w TOE, ale spoza TSF) dostarczają dane do TSF, otrzymują dane z TSF i wywołują usługi z TSF.
 • Organizacja wewnętrzna TSF (ang. TSF-internals) 
 • Podtrzymywać, popierać, utrzymywać w mocy (ang. uphold)  – termin wyrażający podtrzymywanie założeń przez cele zabezpieczeń formułowane dla otoczenia TOE.
 • Weryfikować, potwierdzać (ang. verify) – rygorystyczny, szczegółowy i wystarczający przegląd; zobacz także „confirm – potwierdzać"; termin „verify" jest bardziej rygorystyczny, używany jest w kontekście działań oceniającego, gdzie wymagane jest samodzielne duże zaangażowanie oceniającego.
 • Podatność (ang. vulnerability) – słabość TOE, która może być wykorzystana do naruszenia funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa.
 • Analiza podatności (ang. vulnerability analysis)